How wonderful life is now you're in the world

" />
">Bo pan ciekawy dotknął problemu, który z każdej strony śmierdzi i którego każdy doświadczony egzekutor - prywatny czy państwowy - omija z daleka.
Prawo pisane jak zwykle nie wyjaśnia literalnie sposobu postępowania w takim przypadku, istnieje wiele interpretacji i nie wiadomo która jest właściwa i zgodna z interpretacją przełożonych i prawników.
Dlatego pan ciekawy nie otrzymał odpowiedzi bo nikt z nas jej nie zna. A jeśli ktoś zna odpowiedź to niech się z nami podzieli, zgłosi jako wniosek do rozporządzenia - MF takowe wyda i wtedy wszyscy będą szczęśliwi bo problem będą rozwiązywać według tych wytycznych.


Tu nie należy myśleć o uzdrawianiu egzekucji po przez wydawanie rozporządzeń. Należy dokonać konkretnych zmian w ustawie w oparciu o wiedzę praktyków. Nic nie pomogą komputery, statystyki, którymi się zachłysnęło MF. Nam są potrzebne jasne klarowne przepisy na miarę XXI wieku.

" />Koleżanki i Koledzy!

W dniu dzisiejszym Związek otrzymał z Ministerstwa Finansów celem wyrażenia opinii projekt zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z uzasadnieniem.

Termin wyrażenia przez nasz Związek opinii to 29.03.2007r.

Wszelkie sugestie zmian prosimy zgłaszać na adres mailowy Przewodniczącego RK ZZPEA, tj. tutaj

Administrator

" />Urząd skarbowy zajmuje się egzekucją niezapłaconych przeze mnie mandatów. Na ogół wracam do domu bardzo późno, często w nocy. Czy poborca skarbowy może przyjść do mnie o każdej porze?

Dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja administracyjna, w zasadzie nie powinien być niepokojony w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej pomiędzy godziną 2100 a godziną 700. Co nie znaczy, że od tej zasady nie mogą zdarzyć się odstępstwa.

W wyjątkowych przypadkach poborca skarbowy może wykonywać czynności egzekucyjne w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Jest to dopuszczalne, gdy wymaga tego cel egzekucji. Wynika to z art. 52 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Na dokonanie czynności egzekucyjnych w dni wolne od pracy lub w porze nocnej potrzebne jest jednak pisemne zezwolenie organu egzekucyjnego - w tym przypadku naczelnika urzędu skarbowego. Poborca skarbowy musi je okazać zobowiązanemu przed przystąpieniem do działania. W przypadku czynności egzekucyjnych dokonywanych w porze nocnej wymagana jest ponadto obecność świadka.

" />I dalej:
Co do strony postępowania, to wydanie postanowienia w oparciu o art. 29 przewiduje zwrot tytułu wierzycielowi. i w tym przypadku też nie doręcza się go do zobowiązanego. Tak samo będzie w przypadku nie wszczęcia egzekucji. Stroną będzie tylko wierzyciel. W zakresie rozdziału egzekucji od postępowania egzekucyjnego jest już ugruntowane orzecznictwo NSA - od najmłodszego: III SA/Wa 2010/09, II SA/Op 418/09, I SA/Gd 56/2010, SA/Bd 730/09, II FSK 1289/08, I SA/Kr 650/09, II FSK 1462/08. Tak na marginesie, to samo MF wprowadziło obecny zapis art. 26 w zmienionej formule, w nowelizacji ustawy w 2001 r. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na art. 184 Konstytucji: "Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.", art. 3 i 15 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: "Art. 3. § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Art. 15. § 1. Naczelny Sąd Administracyjny: 2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; 3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;

" />http://www.skarbowcy.pl/blaster/forum/v ... 453#p61453


RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia kwietnia 2010 r.
MINISTER FINANSÓW

AP 14/0301 /94/SBV/2010/3527

Według rozdzielnika
Stosownie do postanowień uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2002 r. Nr 13, poz. 221, z .) przesyłam w załączeniu projekt założeń do projektu ustany o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag do tego projektu w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 r.
Ewentualne uwagi proszę przesłać w formie papierowej (nr faksu 694-37-19) oraz elektronicznej na adres: Sekretariat.AP!wmofnet.gov.pl
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż niezgłoszenie uwag w tym terminie zostanie potraktowane jako akceptacja przedkładanego projektu.
Otrzymują:
1. http://www.onet.pl
2. Rada Sekcji Krajowej NSZZ ‟Solidarność"
3. Krajowa Rada Komornicza
4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych
5. Związek Banków Polskich
6. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
7. Krajowa Izba Radców Prawnych
8. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Projekt z dnia 25 marca 2010 r. MINISTERSTWO FINANSÓW

Czyżby hohlik jakiś na stronie skarbowców??

" />imarko, chyba trochę odeszliśmy od tematu/wątku, w którym piszemy, gdyż są to kwestie procedur egzekucyjnych jako takich. Które zresztą wg mnie są dość jasno i czytelnie przedstawione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I nie chcę dalej iść w tę nazwijmy to akademicką dyskusję. Zostawmy to tym tzw. ważniakom, bo przecież zgodzisz się, że najlepsza instrukcja to dobrze przygotowana ustawa w naszym przypadku egzekucyjna. Optymalnym rozwiązaniem są takie narzędzia, które nie będą krępowały naszych ruchów -  na miarę XXIw. - jednocześnie podlegające kontroli, ale nie bezsensownej.
Wg mojej wiedzy kreatywność uważana jest za najlepszy element owocnych negocjacji, negocjacji w szerokim tego słowa znaczeniu.
I na koniec już - "Dużo więcej można uzyskać dobrym słowem i pistoletem, niż samym tylko dobrym słowem"
                                                                         Al Capone

Oczywiście, że nie mam tu na myśli używania w/w narzędzia w egzekwowaniu należności. Pistolet jest tu tylko symbolem konieczności posiadania w zanadrzu tzw. batny - twardszych argumentów, niż samych tylko umiejętności psychologicznych i negocjacyjnych.

                                                                            Pozdrawiam!