How wonderful life is now you're in the world

Spółka partnerska jest spółka osobowa, utworzona przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Partnerami w spółce mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów takich jak: adwokata, aptekarza, architekta,inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.

Nie ma określonego minimalnego kapitału.

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. p.". Spółkę partnerską rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce.

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z której mogą korzystać również wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie czyli pod warunkiem, że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia, określonego w tabeli podatkowej. Karta podatkowa jest uproszczoną forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych przedsiębiorstw, głównie usługowych niewymagającą od podatnika przychodów i kosztów. To miesięczny podatek dochodowy nie mający charakteru zaliczki. W grupie osób, które mogą wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania są osoby wykonujące wolny zawód. Rozumie się to jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście np. lekarze, położne, pielęgniarki, nauczyciele czyli wykonywana działalność jest np. bez zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Mam pytanie, czy może któraś z was jest pielęgniarką i wróciła do pracy po przerwie większej niż 5 lat?????
Ja mam zamiar, przymierzam sie do odnowienia papierów.
Niby już troszke podzwoniłam, podowiadywałam sie i jak to w teorii wygląda to niby cokolwiek wiem ale jak w praktyce to zielonego pojęcia nie mam.
A poza tym to powiedzieli mi w Izbie pielęgniarek i położnych, że sami wybiorą mi miejsce przeszkolenia, a ja czytałam, ustawy z których wynika, że jeśli znajde placówke w której mnie zatrudnią po przeszkoleniu to właśnie tam mo0ge odbyć to przeszkolenie tylko muszą wydać mi pismo, że mnie zatrudnią

Może troszke zagmatwałam, ale być mnoże ktoś mnie zrozumie........

Portfolio

Jest to teczka, w której student gromadzi w trakcie studiów dokumentację pomagającą w kształceniu i świadczącą o jego rozwoju. Stanowi ona również element samokształcenia z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa. Student rozliczany jest z zawartości port folio po I i II roku przez nauczycieli realizujących przedmiot Podstawy pielęgniarstwa.

Portfolio zawiera:
1. Ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej.
2. Rozporządzenia regulujące praktykę zawodową.
3. Prawa pacjenta.
4. Skale profilaktyki przeciwodleżynowej: Norton, Douglas, CBO, Waterloo, Braden
5. Skale wydolności samoobsługowej: Bartel, ADL, IADL
6. Skale oceny świadomości: Glasgow
7. Skale oceny zaburzeń poznawczych Mini Mental
8. Skale oceny bólu VAS, Malzac
9. Skale upadków Tinetii
10. Skale oceny jakości życia
11. Skale oceny siły mięśni - Lovetta
12. Standardy praktyki zawodowej
13. Dodatkowe materiały: artykuły, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach, kursach, konferencjach


Szumnie nazywana Karta Praw Pacjenta nie jest źródłem prawa - możesz się na nią powołać w rozmowie z ciocią Stasią a nie przed organem państwowym

KARTA PRAW PACJENTA
podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
określone w ustawach:

z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).


więc chyba jednak Karta praw pacjenta stanowi źródło prawa

W odróżnieniu od ryczałtu ewidencjonowanego, przepisy wymieniają szczegółowo rodzaje działalności gospodarczej które mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Kartą objęte są niektóre usługi w zakresie takim jak m.in.:
- działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa określona w załączniku do ustawy
- działalność usługowa (np. z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi)
- dzialalność usługowa w zakresie handlu detalicznego art. nieżywnościowymi
- działalność gastronomiczna
- usługi transportowe
- usługi rozrywkowe
- usługi z zakresu ochrony zdrowia w formie wolnego zawodu (pielęgniarka, położna).
Szczegółowy wykaz rodzajów działalności znajduje się w załączniku do ustawy.

Korzystać z karty można pod pewnymi warunkami, jeśli podatnik m.in.:
- nie prowadzi innej działalności gospodarczej poza tą objętą kartą (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych czynności opodatkowanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych)
- do czynności związanych z podstawową działalnością nie korzysta z osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub usług innych firm (opłacający kartę może zatrudniać pracowników)
- nie wytwarza wyrobów podlegających akcyzie
- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

Podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego korzystanie z karty ma charakter dobrowolny. Należy jednak w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji trwającej dwa lata to koszt od 3 tysięcy złotych do prawie 7 tysięcy w zależności od rodzaju dziedziny pielęgniarstwa, w której jest prowadzona specjalizacja oraz od organizatora. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej specjalizacja pielęgniarek i położnych może być finansowana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Dysponentem tych środków jest minister zdrowia, który w ramach posiadanych środków corocznie obwieszczeniem określa liczbę limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które mogą w danym roku rozpocząć specjalizację finansowaną z tych środków. Limity miejsc szkoleniowych, oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego na rok następny ogłaszane są w dzienniku urzędowym ministra zdrowia, w terminie do dnia 15 grudnia. Poszczególni organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych mogą wystąpić o pozyskanie tych środków, których podziału dokonuje ministerstwo zdrowia stosując przepisy o zamówieniach publicznych. W przypadku, gdy organizator specjalizacji otrzymania takie dofinansowanie to specjalizacja kosztuje zamiast kilku tysięcy złotych około kilkuset złotych. . W roku 2004 ministerstwo zdrowia dofinansowało 1458 miejsc szkoleniowych, a kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wyniosła 4000 zł. Dofinansowaniem objęto 53 organizatorów specjalizacji z terenu całej Polski. W roku 2005 dofinansowano 1800 miejsc szkoleniowych, a wysokość dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wyniosła 4120 zł. W roku 2006 ministerstwo zdrowia dofinansuje 1800 miejsc szkoleniowych. Kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wyniesie 4120 zł.
Wniosek o odbycie szkolenia specjalizacyjnego można złożyć do kilku organizatorów licząc, że któryś z nich otrzyma dofinansowanie. Ponad to, informacja o otrzymaniu przez danego organizatora dofinansowania może świadczyć o wysokiej wiarygodności danej firmy szkoleniowej. Należy podkreślić, że przepisy prawne nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji poza limitem miejsc szkoleniowych.

PAKIET PODWYŻKOWYArt. 1.
Zwiększa się podstawowe wynagrodzenie za pracę, pracownikom ochrony zdrowia w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Art. 2.
Zwiększenie podstawowego wynagrodzenia za pracę ustala się na 10 % dotychczasowego wynagrodzenia wypłacanego do dnia 1 lutego 2008 roku i jest wypłacane od dnia 1 lutego 2008 roku, lub innego dnia po dniu 1 lutego 2008 roku, gdy wypłacane jest wynagrodzenie za miesiąc luty 2008 roku.

Art. 3.
Pieniądze na pokrycie zwiększonego wynagrodzenia pochodzić będą z Budżetu Państwa oraz umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, nie później jednak niż 30 stycznia 2008 roku.


i


Art. 1.
Zwiększa się podstawowe wynagrodzenie za pracę, pracownikom ochrony zdrowia w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Art. 2.
Zwiększenie podstawowego wynagrodzenia za pracę ustala się na 7,5 % dotychczasowego wynagrodzenia wypłacanego do dnia 1 lutego 2008 roku i jest wypłacane od dnia 1 kwietnia 2008 roku, lub innego dnia po dniu 1 kwietnia 2008 roku, gdy wypłacane jest wynagrodzenie za miesiąc kwiecień 2008 roku.

Art. 3.
Pieniądze na pokrycie zwiększonego wynagrodzenia pochodzić będą z Budżetu Państwa oraz umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, nie później jednak niż 30 marca 2008 roku.